Aoke kraoke
Boene baoke
Ulleke bulleke boene bóf
Eine sjoon en eine slóf!
Af bent gij!

Euver “Aoke kraoke” höb iech in ‘De Maasgouw” vaan 27 fibberwarie 1879 e leuk stökske geleze. ‘ne Zekere G.D.F.(dat steit veur G.D.Franquinet) vraog ziech dao-in aof of dit leedsje neet samegestèld is oet brokstökke vaan ’n aw vreemde taol. Heer dink aon ’n Noordse, umtot ’t häöm liet dinke aon e skaldeleedsje¹) boevaan eder koeplètsje begint mèt “Haki Kraki”. Daobij kump ouch nog tot de letterleke beteikenis vaan “Aoke Kraoke” in ’t Noords is: “de krejje vertrèkke”. Zouw dit get te make höbbe mèt de Vikinge die toch ouch in Mestreech gewees zien?
Iech vin ’t get wied goon mer ’t is te leuk um neet te vermelle.

¹) Skalde waore hofdiechters oet de Vikingetied. Zie woorte besjouwd es zener en waore de sjakel tösse de minse en de gode.