Dao is e keend gebore, Kyrieleis
e Blömke tössen ’t kore
Zoe steit ’t gans verlore
Kyrie, Kyrie, Kyrieleis

’t Zal zien zäödsjes zejje, Kyrieleis
En es me daan geit mejje
Wee zal nao ’t blömke krejje
Kyrie, Kyrie, Kyrieleis

Wel zal me ’t zien bleuje, Kyrieleis
En ziech demèt bemeuje
Meh ’t blijf gestiedeg greuje
Kyrie, Kyrie, Kyrieleis

De zäödsjes tössen ’t kore, Kyrieleis
Die gónge neet verlore
Daoveur is ’t keend gebore
Kyrie, Kyrie, Kyrieleis