Saoves um ’n oor of zeve
Kumste väöl seldaote tege
Mèt e lempke in hun hand
Zien die kerels vrij astrant.

Koume ze e meidske tege
Zien ze gaaroet neet verlege
Ze sjijne ’t ierste op hun bein
Wat zien die kerels toch gemein!

’t Ierste woord dat is “Hello”
Daan kump: “Mag iek met jou go?”
Meh ’t meidske hiel kordaat
Vraog ziech iers e stök sjókkelaat.

Heet heer häör sjókkelaat gegeve
Löp zie mèt plezeer deneve
Want al versteit z’um gei stom woord
Mèt häöm wandele vint ze “moord”.

“Sjatieke, ai love you zoe”
Leve God wat zeet heer noe?
Iech verstaon dee vent gein pes
Meh sjöt ’t miech mer in mien tes.

Löp ’t tege half nege
Heet heer kwansijs kaajd gekrege
Ze kroepe daan e portiekske in
Dat is noe gans nao ziene zin.

“Bill, sjei oet diech deis miech pein
Kniep miech neet zoe in mien bein.
Dink e bitteke aon de lui
En begin noe neet opnui.

“Wot dink you van morning kiend?”
En zie antwoord eve flink:
“Estiech mörge weer mèt miech geis
Daan kos ’t tiech e böske vleis!’

Refrein:
Litsum, litsum, fallederirum
Litsum, litsum falledera
3e en 4e regel steeds herhole