Ze lappe, ze pappe,
Ze houwe op dee pin.
En al die sjoesterjonges,
Höbbe ummer, höbbe ummer,
En al die sjoesterjonges,
Höbbe ummer gooje zin!

Falderie-faldera
Sjnaps is good veur de kollera!
Falderie-faldera
Bij de Ert al op de Wal!

De sjoesterjonges (schoenmakers) oet ’t leedsje zinge tot zjenever good is tege de kollera (cholera).
In de jaore 1830-1840 woort zjenever in Duitsland aonbevole es medicijn tege kollera en oet deen tied stamp ’t gezègkde ”Sjnaps is good veur de kollera”.
Mestreech is versjeie kiere getroffe door ’n kollera-epidemie. De volkswieke, wie de Boschstraot en umgeving hadde ’t mieste te lije.
In 1866/1867 waore in gans Mestreech 298 kolleraslachoffers, boevaan allein al 150 in de Raomstraot! En dao woort in deen tied toch behuurlek get zjenever achtereuver geslage! Dat heet dus, zoe te zien, neet väöl geholpe.
”De Er(w)t op de Wal” waor ’ne bekinde kaffee op d’n Oeverwal in Wiek.