En ‘t sjoenste boeremeidske
kos ‘nen daalder
‘nen daalder, ‘nen daalder
En ‘t sjoenste boeremeidske
kos ‘nen daalder
‘nen Daalder kós dat keend!