En v’r höbbe ‘ne monika gevaange
Vaan tra-la van tra-la
Five-joes-joes-joes
Five-jas-jas-jas
’t Is Murjenneke poes.

Dit is e späölselke boebij de kinder in ‘ne krink roondhuppele en ziech bij de hand vashawwe. Bij “Murjenneke poes” goon ze op de huukskes zitte.