Heia Popeia kook ’t kinneke ins get pap.
Höbste gein mèlk daan mèlk de kat.
Höbste gein kat, daan mèlk de moes.
Diech höbs altied wel get mèlk in hoes.
Mèlkske zeuter es viege,
’t kinneke moot slaope
en zwiege.