Hout zege
panne vege
klumpkes make
tot ze krake.
Sjele, sjele knech
Maak Merieke häör klumpkes rech.

“Hot zege, panne vege” is e späölselke, boebij 2 kinder tegeneuverein goon stoon, ziech kruselings bij de han vaspakke en zegende beweginge make.