Iech maag veur mien moojer neet vrije
Mer iech daon ’t toch
Iech daon ’t toch.
Iech maag veur mien moojer neet vrije
Mer iech daon ’t toch
Iech daon ’t toch.
Miene leefste heet gezag
Tot heer kump um half ach
Op ’t heukske vaan de Groete Grach
Iech maag veur mien moojer neet vrije
Mer iech daon ’t toch
Iech daon ’t toch.