Lieske zaot in de kamer, op e steulke.
Erm Lieske wat biste kraank
totste neet mie springe kaans.
Lieske spring! Lieske spring!
Alweer ‘nen aandere krink.

“Lieske zaot in de kamer” is e krinkspäölselke.
De kinder make ‘ne krink mèt ei keend in ‘t midde, wat op de huukskes zit. Bij “Lieske spring” springk ‘t keend (in ‘t midde) umhoeg en kees ‘n aander keend oet. Dat maag noe in ‘t midde zitte en ‘t ierste keend deit weer mèt in de krink. Volges Broeder Ananias de Vries in “Kinderleedsjes en Kinderveerskes” zien twie versjèllende wijskes bekind boe-op ‘t leedsje gezoonge weurt.