Mestreechter brögk, Mestreechter brögk,
Diech kraogs de sjoenste naome!
Vaan sjippers die, in de wintertied,
Ins gaw de Maos aofkaome.
En hadde zie e bitsje pech
Daan kaome ze op de Green terech
Vervlookde en verwinsde diech,
De sjöld vaan hun miserie!