Mien meer heet sop gekook.
Zeve daog vaan eine knook.

Sinds de 18e iew woorte opera-veurstèllinge gegeve in Mestreech. Miestal gebäörde dat door gezèlsjappe oet Luik, Verviers, Namur, Aoke of Antwerpe, want veer hadde zelf gei vas gezèlsjap.
De Mestreechtenere waore zoe bekind mèt ‘t rippertoire tot ‘t publiek dèks helop mètzóng.
Dat doge ze in ‘t Mestreechs, meh ‘t waore gein lètterleke vertaolinge,