Op kawwe wintermörge
Dee kaom nao bange nach
Waos ’t kribbeke vol zörge
Veur ’t kinneke lang verwach.
En hiemels meziek
Maak ’t Moojerke riek
Al is ’t in ’t stelke ouch erm.
Want ingelezaank
Bringk hiemelse klaank
En deit ’t zoe sjoen zien en werm

Selvruike zit te kieke
Nao ’t wiechske op ‘re sjoet
En veult ziech ao zoe rieke
Al is in de stal väöl noed.
Want wereldse prach
Is nog neet dao gebrach
Meh al is ouch ’t Moojerke erm.
Toch wèt ze häör keend
Al is ’t beter geweend
Te dèkke ermeujteg meh werm.

Sint Zjoezep zit te beie
En kiek op ’t kinneke neer
Dat hei zoeväöl moot lije
Meh bringk de vrei us weer.
En herderkes zien
In sjeem’rege sjien
Vaan e keerske klei Zjezeke erm.
Dat lach hun noe touw
En dat maak Selvrouw
’t Moojerke ’t hart ao zoe werm.

Harie Loontjens heet dit keersleedsje gemaak. Wienie is oonbekind.