Sinterklaos maag iech uuch vraoge
Wat iech gere höbbe wèl
Iech zal noets mie mien vrundsjes plaoge
en aon tafel bin iech stèl.
Iech höb uuch ‘ne breef gesjreve
wat geer miech zouwt kinne geve
Väöl seldäötsjes en e fort
E trainingspekske veur de sport
Iech zèt mie klumpke bij de sjouw
Daan daon iech gaw mien uigskes touw
en weit tot Sinterklaos hiel stèl
tot dee dao-in get lègke wèlt.