Sjele, zuugstiech e vleegmasjien.
Sjele, zuugstiech ‘rs twie mesjien.
Sjele, iech kin ‘t neet fele,
Datstiech ‘rs twie zuugs
en iech zeen d’r geint.