’t Regent ,’t zegent
De panne valle aof
Dao kaome twie boerinnekes
en die loupe op en aof.

’t Regent, ’t zegent
De panne weure naat
Dao kaome twie boerinnekes
die vele op hun gaat.