D’n Hakke, de Stóts en d’n Daanjel
en wie rijmp ziech dat tesaam !
D’n Hakke, de Stóts en d’n Daanjel
en wie rijmp ziech dat tesaam !
En d’n Hakke is ’ne sjele
en de Stóts dee dreug blauw kele
en d’n Daanjel dee kin good stele,
zoe rijmp ziech dat tesaam.
En zoe rijmp ziech dit,
zoe rijmp ziech dat,
zoe rijmp ziech dat tesaam. } 2×

De merret, de genderm en ’t kèrkhof
en wie rijmp ziech dat tesaam !
De merret, de genderm en ’t kèrkhof
en wie rijmp ziech dat tesaam !
Op de merret dao ligke de sevoeje,
de genderm dee zèt diech in de boeje
en op ’t kèrkhof ligke
de doeje,
zoe rijmp ziech dat tesaam.
En zoe rijmp ziech dit,
zoe rijmp ziech dat,
zoe rijmp ziech dat tesaam. } 2×

’n Sjaof, ’n baor en e puupke
en wie rijmp ziech dat tesaam !
’n Sjaof, ’n baor en e puupke
en wie rijmp ziech dat tesaam !
En ’n sjaof dao kinste mèt sjaove
en ’n baor dao kinste mèt baore
en e puupke liet ziech neet bewaore
zoe rijmp ziech dat tesaam.
En zoe rijmp ziech dit,
zoe rijmp ziech dat,
zoe rijmp ziech dat tesaam. } 2×

Pa Boonk, ’n poomp en ’t stroontmasjien
en wie rijmp ziech dat tesaam !
Pa Boonk, ’n poomp en ’t stroontmasjien
en wie rijmp ziech dat tesaam !
Pa Boonk dee dreug groete kloompe
en aon ’n poomp dao móste poompe
en in ’t stroontmasjien kaome vaan die stoompe,
zoe rijmp ziech dat tesaam.
En zoe rijmp ziech dit,
zoe rijmp ziech dat,
zoe rijmp ziech dat tesaam. } 2×

In dit leedsje weure ‘n aontal aw Mestreechter straottiepe geneump: pa Boonk, d’n Hakke, de Stóts en d’n Daanjel.
Fons Olterdissen vertèlt euver Pa Boonk:
  ’t Waor ‘ne flinke kerel,  meh zoe lui es tot heer groet waor! Es me häöm zaog góng me geluive tot de mins vaan ‘ne baviaon aofstamp. Heer góng bedelentere door ‘t leve en me woort häöm neet mie kwiet es heer op d’n here ¹) stoont.
Pa Boonk is op Klevarie gestorve en de begijn dao zag volges Olterdissen: “Foj, ‘t waos ‘ne lieleke maan op straot, mesjien is ‘t noe ‘ne sjoenen ingel in de hiemel”.²)
Janus Stóts woende in de Zjach op d’n hook vaan de Klein Lurestraot. Vaan häöm en de sjelen Hakke is bekind tot, wie de roeje Baggus (ouch zoe’n bekinde figuur) góng trouwe, zie ‘n handkaar veuroet trokke, boe-op ‘t broedspaar zaot. Deveur en drachter lepe alle vrun en vrundinne! ³)
D’n Daanjel waor ‘nen awwen Oosgenger dee in ‘t Gräötsje, de  Wieker Grachstraot woende. Op zien dochter Net of Bet, is e leedsje gemaak. Dat hèt: “En achter d’n tómbo, dao is ‘t gebäörd”.⁴)

Bronne:
¹) Volges Olterdissen is ‘t in dit geval “de ruimte veur de toenbaank in de winkel” .’t Kin ouch ‘t hoes zelf beteikene in de oetdrökking: “maak d’ch d’n here aof”. Dat wèlt zègke: mien hoes oet.
²) “Prozawerken” vaan Fons Olterdissen blz.58.
³) “Nónk Frans” Frans Lahaije op blz.85.
⁴) “Straot in straot oet” Bèr Sondeijker blz.10