Zjezeke, klein Zjezeke,
zègk höbste neet te kaajd?
Dien Moojer had gein windelkes
en ’t dekensje is aajd.
Sint Zjoezep heet al veur den trèk
diech mèt z’ne mantel touw gedèk.

Zjezeke, klein Zjezeke,
boeveur bistiech zoe erm ?
Veer bringe diech eus öfferkes
mesjiens weurste noe werm.
Veer bringe die zoe geer, zoe geer
en mörge bringe veer ‘rs weer.

Zjezeke, klein Zjezeke,
boeveur toch al dat leid ?
Is ’t soms tot dien herteke
zoe good al veur us sleit.
Daan geef, al höbbe veer väöl praots
us ezzebleef dao-in ’n plaots.

Dit leedsje is vaan Harie Loontjens. ’t Is neet bekind in welk jaor heer ’t gemaak heet. Harie Loontjens leefde vaan 1902-1986.